R1 - R3: Ruigten Natte tot vochtige (droge), voedselarme min of meer zure bodem
Opmerking: Dit beheertype bevat zelf geen drachtplanten, maar wordt veel vaak geflankeerd door soorten van wilgenbroekstruweel en restanten van heidevegetaties. In de naaste omgeving van de soorten komen vaak/meestal houtige drachtplanten voor zoals vuilboom, geoorde wilg, lijsterbes en bramen.
Voorkomen: Als restant van bos-, struweel en heidevegetaties tussen 1980 en 1995 in hoofdzaak in spoorwegbermen en -greppels waargenomen.
Kenmerkende soorten: Vochtig tot natte bodem: hennegras, kamvaren, koningsvaren, moerasvaren, pijpenstrootje; droge bodem: adelaarsvaren (officieel geen ruigtekruid)
Geen foto's beschikbaar
 
Overzicht soorten R1-3
Calamagrostis canescens - Hennegras: Overblijvend: jun -jul; 0,6 -1,5 m hoog. Meestal op natte, voedselarme tot matig voedselrijke, venige en zandige bodems; in drassige graslanden, veenmoerassen, broekbossen, langs waterkanten, in greppels en veel in spoorsloten en -greppels; waar dit gras voorkomt zijn interessante ruigtenkruiden te verwachten; licht beschaduwd -zon (mits een natte bodems). Fauna: Vlin (rupsen)
Dryopteris cristata - Kamvaren: Overblijvend: jul -sep; rozetplan,0,4 -0,8 m hoog. Nat laagveen; in moerassige rietvegetaties, broekbosjes en natte spoorbermen; in het verlandingsproces is deze varen vaak de opvolger van moerasvaren; licht beschaduwd.
Juncus conglomeratus - Biezenknoppen: Overblijvend: mei -jun, blw. compact; merg in stengel niet onderbroken; 0,3 -1,0 m hoog. Natte tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, veelal zure, zandige, lemige en venige bodems; voornamelijk in grazige vegetaties: in duinvalleien, hooilanden, weg - en spoorbermen, natte greppels en zandafgravingen. Zon.
Molinia caerulea - Pijpenstrootje: Overblijvend: jul -sep; 0,5 -1,2 1,5 m hoog. Natte tot vochtige, voedselarme en zure zandige en venige bodems; in vennen, heidevelden, allerlei bermen en greppels, op taluds van insnijdingen door het heuvellandschap voor wegen en spoorwegen; in naald - en loofbossen; vaak op ontwaterde gronden (vergrassing van de heide). Zon -licht beschaduwd. Fauna: vlinders (rupsen)
Osmunda regalis - Koningsvaren: Overblijvend: jun -aug; bladen zeer groot en dubbel geveerd, sporen in grote pluimen; herfstkleur geel; 0,5 -1,8 m hoog, wordt in 10 tot 15 jaar meer dan 2m breed. Vochtige tot natte, zure, kalkarme, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zandige tot lemige gronden en veenbodems; langs sloten en greppels; in Vochtige bossen, houtwallen, hakhout, bermen en spoorbermen. Zon en halfschaduw.
Pteridium aquilinum - Adelaarsvaren: Overblijvend: jul -aug, varen, zeer grote veerdelige bladen; wortelstok:1,0 -3,0 m hoog. Droge, voedselarme tot matig voedselrijke zandige en lemige en min of meer humushoudende, zure bodems; in bossen en struwelen, op overhoeken en in allerlei bermen; vaak op oude bosgronden in het volle licht dominant [waar deze plant massaal groeit, zijn andere soorten nauwelijks te vinden; ] zon -halfschaduw. Fauna: honingbijen Hb1
Rubus fruticosus (de meeste wilde braamsoorten: zie flora) - Gewone braam: HEESTER: h2j, mei -aug, wit tot diep roze, blw. pluim, vruchten meestal zwart; de gewone braam is een verzamelnaam voor een groot aantal andere soorten en onder soorten; tot 4,0 m hoog. Min of meer vochtige, schrale tot voedselrijke bodems; op alle terreintypen; onder meer op overhoeken, industriële terreinen, spoorwegterreinen, in allerlei soorten natuurlijke en cultuurlijke beplantingen, in bossen, heidevelden, duinen etc; bramen komen vrijwel op alle bodemtypen voor; Het heeft weinig zin omdat hier verder uit te splitsen; veel bramen wijzen op stikstof verrijking van de grond onder invloed van landbouw. Zon -halfschduw. Fauna: honingbijen Hb5, hommels, Wilde bijen, vlinders, vogels (bottels)
Thelypteris palustris - Moerasvaren: Overblijvend: jul -sep; kruipende wortelstok, 0,3 -0,9 m hoog. Natte, drassige en moerasachtige, voedselarme tot matig voedselrijke bodems; in en langs broekbossen, rietvelden, kleine verlandende wateren, poelen en spoorsloten. Zon -halfschaduw