Literatuur
Boeren, J. (2002). Vlinders en ruigte in het Maasdal. Natuurhistorisch Maandblad 91: 145-150.
Halder, I. van & H. Kievit (1994). Maaibeheer voor vlinders: gefaseerd maaien, ruigtes creëren, maaisel laten liggen en afvoeren. Tuin & Landschap 16 (18): 86-87.
Koster, A. (2001). Bijen in openbaar groen: pioniervegetaties, grasland, ruigte en beplantingen. Groen 57 (7/8): 23-29.
Koster, A. (2002). Waardering voor ruigte Floriade 2002. Groen 58 (12): 20-27.
Lambrechts, J. (2002). Ongewervelden en ruigte: het belang van overblijvende vegetaties voor sprinkhanen. Natuurhistorisch Maandblad 91: 141-144.
Looy, K. van (2002). Ruigten langs de gemeenschappelijke Maas. Natuurhistorisch Maandblad 91: 131-136.
Meertens, H. & H. Piek (2002). Ruigte: de perceptie door natuurbeheerders, boeren, burgers en buitenlui. Natuurhistorisch Maandblad 91: 151-155.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (1979). Natuurbeheer in Nederland: levensgemeenschappen. Pudoc, Wageningen, pp. 392.
Stortelder, A.F.H., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel (1999). De vegetatie van Nederland 5: ruigten, struwelen, bossen. Opulus Press, Leiden. 376 p.
Stortelder, A.H.F., K.W. van Dort, J.H.J. Schamina & N.A.C. Smits, 1999. Beheer van bosranden. KNNV, Utrecht. pp. 88.
Sýkora, K.V., L.J. de Nijs & T.A.H.M. & Pelsma (1993). Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen. KNNV, Utrecht, pp. 280.
Verlinden, A., M. Dumortier & J.P. Maeffait (1997). Grasland, ruigten en zomen. In: Hermy, M. & G. de Blust 1997. Punten en lijnen in het landschap. Schuyt, Haarlem: Van de Wiele, Brugge, pp. 87-104.
Voogd, B. de & H. van der Hagen (2005). Reuzenberenklauw in Nederland beheersen met een nieuw bioherbicide? De Levende Natuur 106 (6): 273-274.
Weeda, E.J. (2003). Verschuiving in het voorkomen van Veronica longifolia, in het bijzonder in Twente. Gorteria 11: 180-193.
Weeda, E.J., C. Westra, R. Westra & T. Westra (1988-1994). Nederlandse oecologische flora 2. IVN, VARA en de VEWIN, pp. 304.
Weeda, J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2005). Atlas van planten gemeenschappen in Nederland: bossen, struwelen en ruigten. KNNV, Utrecht, pp. 282.
Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo (1970). Wilde planten, flora en vegetatie van onze natuurgebieden 2: het lage land. Vereniging van behoud van natuurmonumenten in Nederland, pp. 304.
Zwaenepoel, A. (1998). Werk aan de berm! Handboek botanisch bermbeheer. Stichting Leefmilieu, Antwerpen, pp. 296.
 
GecorrigeerdNS*