Pionier vegetatie op brakke tot zilte bodems
Voorkomen -- Gewoonlijk voor in het buitendijkse gebied in de kuststrook: op schorren en kwelders in het Waddengebied en in Zuidwest Nederland; ook vaak aan de voet van dijken en steenglooiingen bij de uitmondingen van rivieren en zeehavens, maar soms ook tot ver in het binnenland; blauwe zeedistel en zeewinde in jonge primaire duinen en in de zeereep. Verder in zoute kwelstroken langs de kust. Kan op sommige plaatsen van substantiële betekenis zijn voor imkers.
Het zijn in hoofdzaak natuurlijke vegetaties die weinig of niet door actief beheer zijn te beïnvloeden.
Aalleen de meest karakteristieke bijenplanten worden genoemd
 
Enkele voorbeelden
Lamsoor staat ongeveer tussen een graslandplant en een echte pionierplant in. Komt vooral op de Boschplaat van Terschelling massaal voor, maar ook op andere Waddeneilanden en in Zeeland kan die uitgestrekte vegetaties vormen.
 
Zeedistel -- Zeedistel groeit hier als een echte pioniervegetatie. Groeit onder invloed van de zoute wind.
 
Zeedistel -- Zeedistel is een wettelijk beschermde soort, groeit vooral op open zandige plekken in de zeereep. Onder invloed van de zoute wind is die ook op allerlei soorten verhardingen aan te treffen (Zandvoort 1993).
 
Zeekool wordt het meest op steenachtige zeeweringen aangetroffen. Meestal alleenstaand of enkele bijeen, soms groeien er tientallen planten op een plek zie ook foto top pagina. Langs de Afsluitdijk komt de soort over vele kilometers talrijk of zelfs dominant voor.(Afsluitdijk 2006)
 
Zeeraket wordt door de wind in stand gehouden: de plant kan soms over honderden meter massaal voorkomen.
 
 
Zeewinde groeit voornamelijk in de overstuivende duinen in de zeereep. (Vlieland 2007)
 
Zilverschoon is geen echte zoutplant, maar komt wel voor op brakke bodems. Op plaatsen die enkele keren per jaar door zout water worden overspoeld (Vlieland, Wadkant 2007)
 
Zulte op Vlieland
 
Zulte - langs de Nieuwe Waterweg bij Maassluis
 
Zulte langs een stadsvijven in Middelburg
 
Engels gras op een hoge kwelder op Schiermonikoog