Vragen groeiplaatsfactoren in eigen beheergebied
De vragen hebben betrekking op:
Voedselrijkdom: Bij ecologisch goenbeheer denkt men vaak het eerst aan de voedselrijkdom van de bodem, Het begrip dat daar op volgt, is verschraling. Maar bij ecologisch groenbeheer hebben we met veel meer factoren rekening te houden
Bodem en bodemeigenschappen zijn bepalend voor plantengroei: onder meer grondsoort, voedselrijkdom, zuurgraad, humusgehalte, grondwaterpeil en bodemvochtigheid, waarbij de herkomst van de watertoevoer zeer bepalend is.
Herkomst van het water: grondwater: kwelwater, regenwater, rivierwater (overstroming/inundatie).
Invloed bodemleven: zonder bodemleven is de plantengroei zoals we die in Nederland kennen vrijwel onmogelijk. Organismen die hieraan bijdragen zijn onder meer schimmels, wormen, nematoden en bacteriën.
Klimaat/microklimaat: Hoe extremer de omstandigheden, des te minder soorten. Verschillende vegetatiestructuren (houtwallen, bosjes, ruigten), de hellingshoek en het reliëf van de bodem veroorzaken verschillen in het microklimaat.
Lichtcondities: schaduw, volle zon etc. Dit wordt behandeld bij beplantingen
 
Vragen eigen beheergebied
- Is de bodem van oorsprong natuurlijk of is het opgebrachte grond?
- Wat is de gelaagdheid hiervan (bijv. opgespoten zandlaag met aarde afgedekt)?
- Is de afdeklaag in hoofdzaak mineraal, zeer humeus of venig?
- Wat is de ervaring met plantengroei op deze kunstmatige bodem?
- Is er een goede bodemkaart van het beheergebied beschikbaar?
- Welke bodemtypen, grondsoorten komen er voor?
- Hoe is het met de bodemvochtigheid gesteld?
- Wat is de herkomst van het water (regen-, kwel- of oppervlaktewater)?
- Zij er zichtbare aanwijzing voor (ijzerhoudende) kwel?
- Wat is bekend van de andere bodemeigenschappen (pH, humus, bodem structuur)?
- Is er iets te zeggen over de productiviteit/vruchtbaarheid?
- Kunnen de bodemeigenschappen globaal worden afgeleid van de plantensoorten die er spontaan groeien? Ga hiervoor naar beheertypen?.
- Als een voedselrijke bodem van oorsprong voedselarm is, is verschraling dan mogelijk en haalbaar?
- Welke wijze van verschraling is het meest haalbaar?