Podzolgronden en podzolering
Hoofdlijnen
Podzolering -- Podzolering vindt plaats op zandgronden. Door omzetting van ruwe humus en modder in combinatie met neerslag vindt een uitspoelingproces plaats van ijzer, aluminium en organische stof en kleideeltjes uit de bovenste horizonten. Deze deeltjes slaan dieper in de bodem neer. Hierdoor ontstaat een lichtgekleurde E-horizont met daaronder een zwart gekleurde B-horizont die naar onder toe in een bruine laag overgaat.
 
Meer informatie
Moderpodzolgronden
Moderpodzolgronden zijn door inspoeling van niet-amorfe humus in combinatie met ijzerverbindingen ontstaan.
Holtpodzolgronden -- gekenmerkt door een dunne A-horizont boven een bruine B-horizont (bruine bosgronden).
Loopodzolgronden -- holtpodzolgronden met een 30 tot 50 cm dikke A-horizont; ontstaan door plaggenbemesting.
Hydropodzolgronden
Hydropodzolgronden zijn onder natte omstandigheden ontstaan door inspoeling van amorfe humus; met zandkorrels zonder ijzerhuidjes en met gleyverschijnselen.
Veldpodzolgronden -- met sterke uitlogingsverschijnselen in de bovengrond (geen ijzerhuidjes).
Laarpodzolgronden -- met een plaggendek van 30-50 dikte.
Xeropodzolgronden
Bij de xeropodzolgronden ontbreken de kenmerken van de natte omstandigheden.
Haarpodzolgronden -- zijn gekenmerkt door een dunne A-horizont, een overwegend grijze E-horizont en een zwarte B-horizont met daaronder veelal een zone waar ijzerverbindingen zijn ingespoeld.
Kamppodzolgronden -- haarpodzolgronden met een plaggendek van 30 tot 50cm dikte.
Foto: Podzolbodem
Zie schema
 
Schematisch overzicht Podzolgronden
            Holtpodzolgrond.
    Moderpodzolgrond.   Moderpodzolgrond.   X
            Loopodzolgrond.
          X X
        Moerige podzolgrond.   Moerpodzolgrond.
          X  
Podzolgrond.   Hydro podzolgrond.       Laarpodzolgrond.
        Gewone hydropodzolgrond.   X
            Veldpodzolgrond.
          X  
    Xeropodzolgrond.   Xeropodzolgrond.   Haarpodzolgrond.
             
            Kamppodzolgrond.
Moderpodzolgronden zijn door inspoeling van niet-amorfe humus in combinatie met ijzerverbindingen ontstaan.
Hydropodzolgronden zijn onder natte omstandigheden ontstaan door inspoeling van amorfe humus; met zandkorrels zonder ijzerhuidjes en met gleyverschijnselen.
Bij de xeropodzolgronden die eveneens zijn ontstaan door inspoeling van amorfe humus ontbreken de kenmerken van de natte omstandigheden.
Podzolgronden kunnen relatief leemrijk zijn of leemarm zijn. Op de leemrijke grond groeit het beuken-eikenbos of op de leemarme het berken-eikenbos.
Terug naar omschrijving
----
Podzol ontstaat op zandgrond onder invloed van regenwater. Op deze plek is de bodem overstoven en met bos begroeid en later weer uitgestoven. Een proces van een paar eeuwen landschapsontwikkeling wordt hier zichtbaar. (Wekeromse Zand 2005)