Akkerdistel  
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Poldermasker TB
  Rietmaskerbij  
  Gewone slobkousbij T
  Tronkenbij TB
  Pluimvoetbij T
  Grasbij T
Akkerkers  
  Gewone maskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Witkopdwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone smaragdgroefbi  
Fluitenkruid  
  Fluitenkruidbij #  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Roodgatje T
  Variabele zandbij  
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Glanzende groefbij  
  Ingesnoerde groefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij  
Gewone berenklauw T
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Zilveren zandbij  
  Zwartbronzen zandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Rosse metselbij TB
Gewone smeerwortel T
  Gewone sachembij TB
  Rosse metselbij TB
Malva sylvestris T*
  Klokjesdikpoot T
  Grote klokjesbij TB
  Parkbronsgroefbij T
Hondsdraf  
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Vosje T
  Witkopdwergzandbij T
  Gewone sachembij TB
  Bruine rouwbij TB
  Blauwe metselbij TB
  Rosse metselbij TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
Kruipende boterbloem S
  Ranonkelbij # TB
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij T
Luzerne T
  Klaverdikpoot #  
  Gewone langhoornbij #  
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Lathyrusbij # TB
  Blauwe metselbij TB
  Grote wolbij TB
Muskuskaasjeskruid T
  Tweekleurige zandbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Grote klokjesbij TB
  Klokjesdikpoot TB
  Malvabij #  
Paardenbloem  
  Asbij T
  Breedrandzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Meidoornzandbij T
  Paardenbloembij  
  Roodbuikje  
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Valse rozenzandbij  
  Viltvlekzandbij T
  Vosje T
  Vroege zandbij  
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Matte bandgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
Pastinaca sativa  
  Groefbijen  
  Zandbijen  
Scherpe boterbloem  
  Ranonkelbij # TB
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Erepijszandbij  
  Goudpootzandbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
  Blauwe metselbij TB
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
Speenkruid  
  Asbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Vosje T
  Gewone geurgroefbij T
  Rosse metselbij T
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij  
  Tuinbladsnijder TB
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Grasbij T
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
Vertakte leeuwentand  
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij # TB
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
Witte dovenetel  
  Gewone sachembij TB
  Bruine rouwbij TB
Witte klaver
  Donkere zijdebij  
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Klaverdikpoot  
  Gewone langhoornbij  
  Blauwe metselbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Zilveren fluitje  
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
  Roodpotige groefbij  
  Gewone sachembij TB
     
Terug naar overzicht G0-G10
G9 bodem vochtig-droog zeervoed.rijk
Legenda
Beschrijving & beheer