script language="Javascript1.2">
--
Omschrijving watervegetaties
Boer, K. de & C.M.G.J. Schils (1993). Ecologisch groenbeheer in de praktijk. IPC Groene Ruimte, Arnhem, pp. 459.
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430.
Gonggrijp, G., V. Langenhoff & W. Schoevers (1981). Ontdek N.W. Overijssel. IVN, Amsterdam, pp. 288.
Hilger, B. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren. Deel 7, Laagveenwateren. Alterra, Wageningen, pp. 80.
Nijboer, R. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren. Deel 6, Sloten. Alterra, Wageningen, pp. 80.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff (1995). De vegetatie van Nederland 2: wateren, moerassen, natte heiden. Opulus Press, Leiden, pp. 360.
Vanhecke, L. & E. Verhaert (1997). Sloten en hun oevers: over kanten en wallen, beweiden en bewaren, verlanden en verliezen, schonen en scheppen. In: M. Hermy & G. de Blust. Punten en lijnen in het landschap. Schuyt & Co, Haarlem, pp. 117-141.
Weede, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2000). Atlas van plantengemeenschappen in Nederland. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 334 p.
Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo (1970). Wilde planten, flora en vegetatie van onze natuurgebieden 2: het lage land. Vereniging van behoud van natuurmonumenten in Nederland, pp. 304.
--
Milieu
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht, pp. 189.
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430.
Gonggrijp. G., V. Langenhoff & W. Schoevers (1981). Ontdek N.W. Overijssel. IVN, Amsterdam, pp. 288.
Hilger, B. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren. Deel 7, Laagveenwateren. Alterra, Wageningen, pp. 80.
Nijboer, R. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren. Deel 6, Sloten. Alterra, Wageningen, pp. 80.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff (1995). De vegetatie van Nederland 2: wateren, moerassen, natte heiden. Opulus Press, Leiden, pp. 360.
Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2000). Atlas van plantengemeenschappen in Nederland: wateren, moerassen. natte heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht, pp. 334.
Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo (1970). Wilde planten, flora en vegetatie van onze natuurgebieden 2: het lage land. Vereniging van behoud van natuurmonumenten in Nederland, pp. 304.
--
Maatvoering
Acht, W.N.M. (1987). Natuurbouw in stadsrandgebieden. Flevobericht 276. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, pp. 160.
Arkel, H. van, H. Boom, C. Klemann & A. Vette (1991). Natuurbouw in de provincie Utrecht. Provincie Utrecht, pp. 24.
Claus, K. & L. Janssens (1994). Vademecum Natuurtechniek: inrichting en beheer van waterlopen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (losbladig).
Herwaarden, G.J. van (1989). Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten. Mededelingen Landinrichtingsdienst 185, pp. 55 + bijlagen.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht. Rapport 15, pp. 116.
Oranjewoud (1992). Ideeënboek natuur in de Randstadgroenstructuur. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij pp. 148.
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
--
Betekenis voor de natuur
Beltman, B. (1982). Effecten van het schonen van sloten op flora en fauna. Cultuurtechnisch tijdschrift 22: 167-176.
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht , pp. 189.
Geene, R. (1989). Biotoopvoorkeur van de groene glazenmaker (Aeshna viridis) In: W. Ellis (red.), Insectenfauna en natuurbeheer. Wetenschappelijke Mededeling KNNV 192. KNNV, Utrecht, 55-61.
Gonggrijp. G., V. Langenhoff & W. Schoevers (1981). Ontdek N.W. Overijssel. IVN, Amsterdam, pp. 288.
Huijs, L.G.L. (1988). Libellen in een stadspark. De Levende Natuur 89 (6): 167-172.
Koster, A. (1991). Interessante watervegetaties vergroten belevingswaarden. Tuin & Landschap 13 (22): 28-31.
Melchers, M. & G. Timmermans (1991). Haring in het IJ, de verborgen dierenwereld van Amsterdam. Stadsuitgeverij, Amsterdam, pp. 243.
Moller Pillot (1989). Aquatische en semi-aquatische biotopen en hun beheer. In: W.N. Ellis (red). Insektenfauna en natuurbeheer. Wetenschappelijk Mededeling KNNV 192. KNNV, Utrecht. pp. 131-137.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff (1995). De vegetatie van Nederland 2: wateren, moerassen, natte heiden. Opulus Press, Leiden, pp. 360.
Schilperoord-Huisman, M. & J de Vries (1985). Waterdieren in veensloten in het Drentse Aa-gebied. De Levende Natuur 85 (1): 27-31.
Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra (1985-1994). Nederlandse oecologische flora 1-5. IVN, Amsterdam.
Zonderwijk, P. 1986. Biologische waarden van waterlopen. Waterschapsbelangen 71, april: 7-11.
--
Beeld en gebruik
Albada, J. (2000). Water in de stad: smeermiddel voor woningbouw en sanering. Tuin & Landschap 22 (6): 36-39.
Cusell, H. & W. Aarts (2001). De beleving van water door Amsterdamse woonbootbewoners. H2O 34 (1): 26-28.
Dokkum, H.van, I. Blankendaal & I. Roeling (2001). Beleving en kwaliteit van stadswateren. Het waterschap 86 (2): 79-81.
Eck, J. van, C. Brunner & R. Nieuwkamer (2002). Duurzaam waterbeheer voor de Stichtse Rijnlanden: ervaringen met de vertaling WB21 naar een integrale waterstructuurvisie. Het waterschap 87 (6): 278-281, 284-287.
Jorna, F.J, H.J. Jansen & J.J. C. van Tol (1998). Naar een verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische belevingswaarde in Papendrecht: uitwerking van het waterkwaliteitsspoor als onderdeel van het rioleringsbeleid. H2O 31 (5): 23-27.
Kaplan, R., S. Kaplan & L. Ryan (1998). With people in mind: design and management of everyday nature. Island Press, Washington. 225 p.
Kwaadsteniet, P de & E. van Dijk (2002). Streefbeelden voor stadswateren in Overijssel. H2O 35 (12): 20-22.
Kwaadsteniet, P.I.M.de, J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht. Rapport 15, pp. 116 p.
Kwaadsteniet, P.I.M.de (2002). Stadswater – belevingswater. Het waterschap 87 (17): 776-777.
Molenaar, A. & H. van Sluis (2000). Streefbeelden voor het Rotterdamse watersysteem. Stedelijk water op RO-basis. H2O 33 (21): 18-20.
Pitt, D.G. (1989). The attractiveness and use of aquatic environments as outdoor recreation places. In: I. Altman, & E.H. Zube (Eds.) Public places and spaces. Plenum Press, New York, pp. 217-254.
Spinnewijn, C.L.M. & de Boer (1997). Water trekt: een kwalitatief onderzoek naar gebruik en beleving van het water in de Waterwijk. IBN-rapport 278. Instituut voor Bos- en Natuurbeheer, Wageningen, pp. 75.
Vandromme, D. (1992). Groen- en rekreatievoorzieningen versus vrije tijd. Groenkontakt 18, 2: 23-28.
--
Waterkwaliteit
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht, pp. 189.
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht. Rapport 15, pp. 116p.
Roos, R. & V. Vintges (1991). Het milieu van de natuur. Stichting natuur en Milieu, pp. 240.
Beusekom, C.F. van, J.M.J. Farjon, F. Foekema, B. Lammers, J.G. de Molenaar & W.P.C. Zeeman (1990). Handboek grondwaterbeheer voor natuur, bos en landschap. Sdu Uitgeverij, Den Haag, pp. 187.
Zon, S.I. van (1993). De betekenis van de kwaliteit van kwelwater voor de vegetatiekundige differentiatie. Studenten verslag, Landbouwuniversiteit Wageningen, vakgroep Waterhuishouding, pp. 38.
Vissers, H., 1990. Abiotische factoren: eigenschappen en processen. In: Dorp. D.van, et al, 1990. Landschapsecologie: natuur en landschap in een veranderende samenleving. Boom, Amsterdam: 47-76
--
Richtlijnen voor het beheer
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht, pp. 189.
Boer, K. de & C.M.G.J. Schils (1993). Ecologisch groenbeheer in de praktijk. IPC Groene Ruimte, Arnhem, pp. 459.
Claus, K. & L. Janssens (1994). Vademecum Natuurtechniek: inrichting en beheer van waterlopen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (losbladig).
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430.
Hermy, M. & G. de Blust (1997). Punten en lijnen in het landschap. Schuyt, Haarlem: Van de Wiele, Brugge, pp. 336.
Koster, A. (2001). Ecologisch groenbeheer. Schuyt, Haarlem, pp. 208.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht. Rapport 15, pp. 116 p.
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
Spijker, J.H. & C.M. Niemeijer (red.) (1995). Groenwerk: praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen. Misset, Doetinchem, pp. 997.
Strien, W. van & B. van den Hengel (2000). Bermsloten…natuurlijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, pp. 52.
Vanhecke, L. & E. Verhaert (1997). Sloten en hun oevers: over kanten en wallen, beweiden en bewaren, verlanden en verliezen, schonen en scheppen. In: M. Hermy & G. de Blust. Punten en lijnen in het landschap. Schuyt & Co, Haarlem, pp. 117-141.
Zonderwijk, M. (2008). Grote waternavel. Natura 105 (4): 100-101.
--
Beheermethode
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht, pp. 189.
Boer, K. de & C.M.G.J. Schils (1993). Ecologisch groenbeheer in de praktijk. IPC Groene Ruimte, Arnhem, pp. 459.
Claus, K. & L. Janssens (1994). Vademecum Natuurtechniek: inrichting en beheer van waterlopen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (losbladig).
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp 430.
Hermy, M. & G. de Blust (1997). Punten en lijnen in het landschap. Schuyt, Haarlem: Van de Wiele, Brugge, pp. 336.
Koster, A. (2001). Ecologisch groenbeheer. Schuyt, Haarlem, pp. 208.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht. Rapport 15, pp. 116..
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
Spijker, J.H. & C.M. Niemeijer (red.) (1995). Groenwerk: praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen. Misset, Doetinchem, pp. 997.
Strien, W. van & B. van den Hengel (2000). Bermsloten…natuurlijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, pp. 52.
Vanhecke, L. & E. Verhaert (1997). Sloten en hun oevers: over kanten en wallen, beweiden en bewaren, verlanden en verliezen, schonen en scheppen. In: M. Hermy & G. de Blust. Punten en lijnen in het landschap. Schuyt & Co, Haarlem, pp. 117-141.
--
Maaien en stoppelhoogte
Koster, A. (2001). Ecologisch groenbeheer. Schuyt, Haarlem, pp. 208.
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79. (pag. 70)
--
Beheer door schaduw
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht, pp. 189.
Harmsen, C., L. Pols & N. Zuurdeeg (1988). Oeverbeplanting en waterbeheer. Mededelingen 182, Landinrichtings-dienst, Utrecht, pp. 62.
Verdonschot, P.F.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren. Deel 2, Beken. Alterra, Wageningen, pp. 128.
--
Tijdstip van schonen
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht, pp. 189.
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430.
Koster, A. (2001). Ecologisch groenbeheer. Schuyt, Haarlem, pp. 208.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht. Rapport 15, pp. 116.
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
Strien, W. van & B. van den Hengel (2000). Bermsloten…natuurlijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, pp. 52.
--
Verbreding van watergangen
Herwaarden, G.J. van (1988). Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten 5: sloten en vaarten. Mededelingen Landinrichtingsdienst 186, pp. 92 + bijlagen.
Londo, G. (1997). Bos- en Natuurbeheer in Nederland 6: Natuurontwikkeling. Backhuys, Leiden, pp. 658.
Pitlo, R.H. (1983). Stromingsweerstanden in begroeide waterlopen. Waterschapsbelangen 68: 540-542.
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
Strien, W. van & B. van den Hengel (2000). Bermsloten…natuurlijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, pp. 52.
--
Brasem, graskarpers
Bakker, H. (1985). De Graskarpers (Ctenopharyngodon idella Cuv. Et Val.): voedsel en effecten op de nutriëntenkringloop. Studenten rapport Landbouwhogeschool Wageningen, vakgroep Vegetatiekunde, Plantenecologie en Onkruidkunde, pp. 71.
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht, pp. 189.
Boer, K. de & C.M.G.J. Schils (1993). Ecologisch groenbeheer in de praktijk. IPC Groene Ruimte, Arnhem, pp. 459.
Hofman et al. (1995). Vistandbeheerplan sierwateren Amsterdam-Noord 1996-2002. Amsterdamse Helgelsportvereniging, pp. 81.
Leijzer, T.B. & M. van Breugel (2001). Visstandbeheerplan Valleikanaal tussen Nederrijn en Eem 2002 - 2012. Organisatie te verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein, pp. 123.
Zweerde, W. van der (1986). Onderhoud van watergangen met behulp van de Graskarper en zijn invloed op de natuurlijke levensgemeenschap. De Levende Natuur 87 (2): 34-39.
--
Gefaseerd beheer
Beltman, B. (1982). Effecten van het schonen van sloten op flora en fauna. Cultuurtechnisch tijdschrift 22: 167-176.
Beltman, B.G.H.J. (1983). Van de wal in de sloot. Proefschrift.. Landbouwhogeschool, Wageningnen, pp. 435.
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.C.M. Roelofs (red.) (1988). Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, Utrecht, pp. 189.
Boer, K. de & C.M.G.J. Schils (1993). Ecologisch groenbeheer in de praktijk. IPC Groene Ruimte, Arnhem, pp. 459.
Claus, K. & L. Janssens (1994). Vademecum Natuurtechniek: inrichting en beheer van waterlopen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (losbladig):
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430.
Hermy, M. & G. de Blust (1997). Punten en lijnen in het landschap. Schuyt, Haarlem: Van de Wiele, Brugge, pp. 336.
Hermy, M. (red.) (1989). Natuurbeheer. Van de Wiele, Stichting Leefmilieu, Natuurreservaten en Instituut Natuurbehoud, Brugge, pp. 224.
Koster, A. & M. Claringbould (1991). Natuurlijker groenbeheer in Nederlandse gemeenten. VNG-uitgeverij, Den Haag, pp. 160.
Koster, A. (2001). Ecologisch groenbeheer. Schuyt, Haarlem, pp. 208.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht, pp. 116.
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
Strien, W. van & B. van den Hengel (2000). Bermsloten…natuurlijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, pp. 52.
--
Baggeren
Boeyen, J.H., C.N. Beljaars, T.T.F. Heijs & R. van Gerve (1991). Baggeren in Poldersloten, relatie met waterkwaliteit. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden rn Waarden, pp. 60, Bijlage, pp. 8.
CUR (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430.
Koster, A. (2001). Ecologisch groenbeheer. Schuyt, Haarlem, pp. 208.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht, pp. 116.
Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
Spijker, J.H. & C.M. Niemeijer (red.) (1995). Groenwerk: praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen. Misset, Doetinchem, pp. 997.
Stolk, T. (2003). Subsidies maken duur baggeren aantrekkelijker. Tuin & Landschap 25 (6): 48-49.
Strien, W. van & B. van den Hengel (2000). Bermsloten…natuurlijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, pp. 52.
Veen, R. van der (1995). Grondig schoon: baggeren van te saneren waterbodems. Rijkswaterstaat, Rijswijk, pp. 50+ Bijlage, pp. 48.
---
Waterkwaliteit verbetering
Groen, H. J.W. Kok, W. Veldstra & K. Zagt (2000). Watervisie in Groningen. Noorderbreedte 24 (1): 34-37.
Ibelings, B.W., J. Koedood & G.F.J. Smit (1997). Het ecologisch rendement van natuurlijke oevers in Amsterdam: toepassing van de Stowa methodiek op stadswateren. H2O 30 (6): 172-174.
Korving, H. (1998). Monitorstrategieën voor waterkwaliteit in de stad: inventariseren van informatiebehoefte en meetstrategieën. Technische Universiteit, Delft, pp. 76.
Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht, pp. 116.
Ministerie van VROM (1999). Kwaliteit op locatie, inventarisatie water in de stad. Ministerie. van VROM, Den Haag, pp. 28.
Roos, R. & V. Vintges (1991). Het milieu van de natuur. Stichting natuur en Milieu, pp. 240.
Tjallingii, S.P., J.H. Spijker & C.A. de Vries (1995). Ecologische stadsbeheer: een aanzet voor een strategie voor de stad Utrecht. IBN-rapport 163, pp. 83.
Ford, E.W.J., W.J.P., Worst & C.E.P. Dönszelmann (2002). Volksgezondheid en 'water in de stad'. RIZA, Leleystad, pp. 92.
Jonkhof, J.F. & S.P. Tjallingii (1995). Water in Ypenburg: een structuurschets van het watersysteem voor het stedenbouwkundig plan van vinex-loactie Ypenburg. IBN-rapport 183. Instituut voor Bos- en natuuronderzoek, Wageningen, pp. 22.
 
Thematisch overzicht literatuur water
Omschrijving Richtlijnen beheer Gefaseerd beheer
Milieu Beheermethode Maaien en stoppelhoogte
Maatvoering Beheer door schaduw Tijdstip van schonen
Betekenis voor de natuur Baggeren Verbreding watergangen
Beeld en gebruik Brasem, graskarpers Waterkwaliteit
    Waterkwaliteit verbetering