script language="Javascript1.2">
   
  Literatuur: oevervegetaties en hun beheer
  Acht, W.N.M. van & J.T.M. Sessink (1982). Natuurlijke oeverbescherming. Vakblad voor Biologen 62: 406-409
  Anonymus (1994). Duurzaam bouwen met Schanskorven. Nautilus, Heilo
  Bekker, G.J. (1990). Het gebruik van fauna-uitstapplaatsen in kanalen. De Levende Natuur 101 (2): 34-39.
  Belois, C.H. van, C.J. Jaspers & S.T. Melieste (1997). De Twentekanalen….plan voor versterking van de ecologische kwaliteit. Groen 53 (10): 28-32.
  Boedeltje, C. & W.H. Tukker (1997). Een bemoedigend begin. Groen 53 (10): 34-39.
  Boer, T. (1999). Moerasvogels vragen om eigen rietbeheer. De Levende Natuur 100 (2): 67-70.
  Claus, K. & L. Janssens (1994). Vademecum Natuurtechniek: inrichting en beheer van waterlopen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (losbladig)
  Clevering, O. (1999). Vitaliteit van Rietbegroeiingen. De Levende Natuur 100 (2): 42-45.
  Coops, H. (2000). Oeverbescherming door riet. De Levende Natuur 100 (2): 46-49.
  CUR (1999). Natuurvriendelijke oevers: Fauna. CUR, Gouda, pp. 269.
  Friele, M. (2001). Natuurvriendelijke oevers. Groen 57 (4): 46-50.
  Geilen, N. H. Coops & J.A. van der Velden (1993). De aanplant van biezen langs de Nieuwe Merwede. De Levende Natuur 94 (6): 217-220.
  Gordijn, M. & R. Hofman (1998). Natuurlijke oevers in Voorschoten: een grote uitdaging. Groen 54 (7/8): 52-55.
  Graveland, J. & H. Coops (1997). Achteruitgang van rietgordels in Nederland. Landschap 14 (2): 67-86.
  Graveland, J. & H. Hosper (1999). Een dynamisch waterpeil voor rietkragen in meren en moerassen. De Levende Natuur 100 (2): 71-74.
  Graveland, J. (1999). Waterriet, moerasvogels en peildynamiek. De Levende Natuur 100 (2): 50-53.
  Heikoop, L. & J. Kievit (2001). Libellen langs oevers in Gouda. Vlinders 16 (4): 22-24.
  Herwaarden, G.J. van (1988). Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten 5: sloten en vaarten. Mededelingen Landinrichtingsdienst 186, pp. 92 + bijlagen.
  Koster, A. (1988). Natuurlijke begroeiing langs vijverkanten. Groen 44 (12): 34-39.
  Koster, A. (2000). Wilde bijen in het stedelijk groen, een evaluatie van ecologisch groenbeheer. Alterra-rapport 40. Alterra, Wageningen, pp. 220.
  Kwaadsteniet, P.I.M. (1990). Inventarisatierapport rietoevers. PMO-rapport 6. LONL, Utrecht, pp. 171 + bijlagen.
  Kwaadsteniet, P.I.M. (1990). Natuurlijke oevers in beweging, handleiding voor inrichting en beheer van riet en andere natuurlijke oevers. LONL, Utrecht, pp. 96.
  Kwaadsteniet, P.I.M., J.F. Jonkhof & S.P. Tjallingii (2000). Levende stadswateren. Stowa, Utrecht, pp. 116.
  Lenssen, J., F. Menting, W. van der Putten & K. Blom (1999). Soortenrijk rietmoeras vereist een natuurlijk fluctuerend waterpeil, De Levende Natuur 100 (4): 131-135.
  Loff, Y., B. Tooren & H. Piek (1999). Beheer van Rietlanden in De Wieden. De Levende Natuur 100 (2): 62-66.
  Meché, A.M. (1997). Natuurvriendelijke oevers in Den Helder. Groen 53 (10): 56-61.
  Melman, D. & P. Melman (1989). Dotters: parels in het boerenland. De Levende Natuur 90 (3): 66-71.
  Moller Pillot (1989). Aquatische en semi-aquatische biotopen en hun beheer. In: W.N. Ellis. Insekten en natuurbeheer. Wetenschappelijk Mededeling KNNV 192. KNNV, Utrecht, pp.131-137.
  Moller Pillot, H.K.M., A.L.J. Wijnhoven, H.J. van de Wolfshaar, J. Keur & B. Steinmetz (1989). Onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal. Rijksinstituut voor natuurbeheer, Leersum, pp. 140.
  Mostert, K., & Helikoop (2000). Libellen langs natuurvriendelijke oevers in Gouda. Gemeente Gouda, afd. Milieu, pp. 38.
  Nagelkerke, L.A.J., M. Klinge, M. Meier, Y. van Scheppingen & M.P. Grimm (1999). Waterriet en visfauna. De Levende Natuur 100 (2): 54-57.
  Peters, B., W. Overmars & R. Boer (1997). Natuurontwikkeling langs de Beneden-Geul. Groen 53 (10): 16-22
  Peters, J., W. Twigt & R. van der Goes (1997). Zilte oevers in de Zak van Zuid-Beveland. Groen 53 (10): 40-45.
  Pot, R. & W. Schippers (2000). Natuurvriendelijke Oevers: Water- en oeverplanten. CUR, Gouda, pp. 430. .
  Pot, R. (1993). Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren. Werkdocument IKC-NBLF, Wageningen, pp. 79.
  Remmelzwaal, A. & R. Verheule (1999). De vestiging van Riet in de Randmeren. De Levende Natuur 100 (2): 58-59.
  Ross, M. (1986). Aanleg van rietoevers. Notitie 13. Ministerie van landbouw en Visserij, Adviesgroep Vegetatiebeheer, Wageningen, pp. 42 + 8 bijlagen.
  Schippers, W. (1991). Toepassing van riet langs waterlopen. Informatieblad 29. Landinrichtingsdienst, Adviesgroep Vegetatiebeheer, Wageningen, pp. 12.
  Snel, J. & H. Boom (2000). Experiment met natuurlijke oevers in de Vecht. Groen 56 (5): 34-40.
  Stolk, T. (1994). Parkstrook Nieuwedam voorbeeldproject in Amsterdam-Noord: Ontwikkelen moeraszoom basis voor herinrichting. Tuin & Landschap 16 (14): 18-21.
  Stoutjesdijk, J. (1997). Natuurontwikkeling Bavelsche Leij. Groen 53 (10): 8-15.
  Strien, W. van & B. van den Hengel (2000). Bermsloten…natuurlijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, pp. 52.
  Thema: natuurvriendelijke oevers. Groen 53 (10). 1997
  Visser, J. van & J. Noordermeer (1997). Riet, een natuurvriendelijke oeverbescherming. Groen 53 (10): 48-52.
  Wieringen, M. van (1997). Natuurvriendelijke oevers langs het Noordzeekanaal. Groen 53 (10): 24-27.
  Wijnhoven A.L.J. & C.M. Niemeijer (1995). Natuurvriendelijke oevers. In: Spijker, J.H. & C.M. Niemeijer (red.), Groenwerk: praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen. Misset, Doetinchem, pp. 523-636.
XX Wissingh, I. (1993). Natuurvriendelijke oevers in Amsterdam-Noord. Stadsdeelwerken Amsterdam-Noord, pp. 39 + Bijlagen.