script language="Javascript1.2">
 
Literatuur: Vegetatie en Flora van Nederland
Opmerking: deze referenties zijn opgenomen in de literatuuroverzichten die betrekking hebben op bos- en kruidachtige vegetaties. Ze worden hier apart genoemd omdat ze een overzicht geven van de vegetatie en flora van Nederland.
Held, J.J. Den & A.J. den Held (1979). Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek. Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N.V. 79, KNNV, Hoogwoud, pp. 40.
Schaminée, J.H.J., A.H.F, Stortelder & E.J. Weeda (1996). De vegetatie van Nederland 3: Graslanden, zomen, droge heiden. Opulus press, Leiden, pp. 356.
Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & V. Westhoff (1995). De vegetatie van Nederland 1: grondslagen, methoden, toepassingen. Opulus Press, Leiden, pp. 296.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff (1995). De vegetatie van Nederland 2: wateren, moerassen, natte heiden. Opulus Press, Leiden, pp. 360.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff (1998). De vegetatie van Nederland 4: kust en binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press, Leiden, pp. 346.
Stortelder, A.F.H., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel (1999). De vegetatie van Nederland 5: ruigten, struwelen, bossen. Opulus Press, Leiden, pp. 376.
Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2000). Atlas van plantengemeenschappen in Nederland 1: wateren, moerassen en natte heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht, pp. 334.
Weeda, J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2002). Atlas van Planten gemeenschappen in Nederland 2: Graslanden, zomen en droge heide. KNNV, Utrecht, pp. 223.
Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2003). Atlas van plantengemeenschappen in Nederland 3: Kust en binnenlandse pioniermilieus. KNNV Uitgeverij, Utrecht, pp. 256.
Weeda, J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2005). Atlas van Planten gemeenschappen in Nederland 4: bossen, struwelen en ruigten. KNNV, Utrecht, pp. 282.
Westhoff, V. & A.J. den Held (1975). Plantengemeenschappen in Nederland. Thieme, Zutphen, pp. 324.
Westhoff, V. et al. (1970-1973). Wilde planten, flora en vegetatie van onze natuurgebieden. Deel 1-3. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Amsterdam.
 
Flora
Mennema, J. et al. (1980). Atlas van de Nederlandse Flora 1. Uitgestorven en zeerzeldzame planten. Kosmos, Amsterdam, pp. 226..
Mennema, J. et al. (red.) (1985). Atlas van de Nederlandse Flora 2. zeldzame en vrij zeldzame planten. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, pp. 349.
Meijden, R. van der, C.L. Plate & E.J. Weeda et. al. (1989). Atlas van de Nederlandse flora 3. Minder zeldzame en algemene soorten. Rijksherbarium, Leiden, pp. 264.
Weeda, E.J. (1985). Veranderingen in het voorkomen van vaatplanten in Nederland. In Mennema, J. et al., Atlas van de Nederlandse flora 2. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, pp. 9-47.
Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra (1985-1994). Nederlandse oecologische flora 1-5. IVN, Amsterdam.