Kleurenpalet bijenlinten Scroll voor de foto's ( foto's Arie Koster)
Een bijenlint is een reeks van min of meer aaneensluitende bloemrijke landschaps- elementen ten gunste van bijen. Dat kunnen allerlei lintvormige landschapselementen zijn zoals bermen, dijken en kanaaloevers, maar ook landschapselementen zoals tuinen, parken, tegeltuinen, plantenbakken of plekken met vaste planten in de openbare ruimte.
Andere definities zijn:
Een bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk aaneengesloten stukken tuin met daarin bijvriendelijke beplantingen van het vroege voorjaar tot het late najaar. Deze tuinen bestaan uit gemeentegrond die geadopteerd wordt door buurtbewoners, particuliere tuinen, bedrijfstuinen en sport- en verenigingstuinen. http://www.zutphenbijenstad.nl
Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Het online platform Bijenlint.nl heeft hetzelfde doel voor ogen, door goede ideeën en acties van bijenliefhebbers te verzamelen en te delen. www.bijenlint.nl
 
Ingezaaide bermen Ecologische beheerde bermen Heidebermen
Oevers en water Houtige begroeiingen Zomen
Vaste planten Burgerinitiatieven  
 
Bermen ingezaaid met een- en tweejarige en vaak overblijvende soorten. (De bloemrijkdom loopt vaak sterk terug). Lees: Inzaaien alleen is niet voldoemde genoeg Top
Hier is een mengsel ingezaaid met o.m bleke klaproos, reukeloze kamille, grijskruid en gele ganzenbloem (Veenendaal, ca 1997)
 
Wilde cichorei in Apeldoorn (1992) het heette toen nog geen bijenlint.
 
Grote klaproos en echte kamille (Zoetermeer). Gele kamille (Apeldoorn).
 
Op het bouwterrein van Almere zijn verschillende bijenlinten aan gelegd: hier is korenbloem ingezaaid.
 
Een ingezaaide middenberm in Deventer (ca. 1997).
 
Een ingezaaide groenstrook op het industrieterrein van Ede.
 
Twee ingezaaide afscheidingsstroken met gewoon barbarakruid (links, Voorthuizen) met o.m. grijskruid (rechts in Ede).
 
Hier zijn de taluds ingezaaid met gewoon barbarakruid (bij IJlst).
 
Grazige bermen ontwikkeld door ecologisch beheer en al dan niet gedeeltelijk ingezaaid Top
Deze bermen in Maastricht zijn door ecologisch beheer tot stand gekomen (ca. 1997).
 
Dit talud is voor 1990 ingezaaid met een zaadmengsel (van eigen geoogd zaad) Sinds die tijd is het als grasland beheerd (Ede).
 
Beide bermen zijn in rond 1990 gedeeltelijk ingezaaid met zelf geoogst zaad. (Links Apeldoorn, rechts Bennekom).
 
Een brede tussenberm in Venlo die is ontwikkeld door ecologisch beheer.
 
Een talud in het centrum van Ede. Is oorspronkelijk in gezaaid met eigen geoogst zaad. Houdt door ecologisch beheer goed stand.
 
Een vlinderberm met een gemaaid wandelpad in Soest (ca. 1997); Door de groei van de bomen zijn de drachtplanten sterk terug gelopen (2013), maar deze teruggang wordt op andere plaatsen weer gecompenseerd.
 
Dit vak metRosa rugosa(rimpelroos) werd jaarlijks gemaaid. hierdoor is een min of meer grazige begroeiing tot ontwikkeling gekomen met spontane vestiging van groot streepzaad (Arnhem, ca. 1992).
 
Stijfhavikskruid komt op deze wijze vaak voor in bermen op de binnenlandse zandgronden.
 
Een stadsberm door boerenwormkruid gedomineerd (Zwolle ca. 1990).
 
Een middenberm met gewoon biggenkruid (Ede ca. 1995).
 
Een polderdijk in Schiedam met onder meer gewone berenklauw.
 
Heide bermen (In sommige gemeenten komen ook heidebermen voor) Top
Heidebermen en taluds in Amersfoort (2000-2013).
 
Ruige bloemrijke oevers en watervegetaties Top
Een nieuwbouwwijk in Barneveld met ingezaaide kattenstaart (ca. 1995).
 
Kattenstaart in het stadspark van Veenendaal, De vegetatie is hier en op veel andere plekken in de stad volledig spontaan. (Veenendaal 2000-2013).
 
Het hekwerk langs een vijver is hier spontaan begroeid met moerasrolklaver (Veenendaal).
 
Een vijvertalud met spontane vestiging van grote kattenstaat en boerenwormkruid (Veenendaal ca. 1998).
 
Een vijverkant met spontane vestiging van koninginnekruid (Breda, ca. 1993).
 
Een oever van een watergang is hier spontaan begroeid met gewone engelwortel. Verderop groeit ook late guldenroede (Hardenberg 2010).
 
Watergentiaan is een plant die in ieder geval door honingbijen en hommels wordt bezocht en kan op veel plaatsen in ons land deel uitmaken van een bijenlint. (Den Bosch ca. 1989).
 
Een spoorsloot met zwanenbloem (Leeuwarden ca. 1995-2000).
 
De steenglooiing van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis (ca.2010) met onder meer slangenkruid.
 
In de getijdenzone groeit hier moeraskruiskruid samen met grote kattenstaart (Oud Beijerland 2010).
 
Houtige begroeiingen (Houtige begroeiingen zijn zeer belangrijke componenten van het bijenlint) Top
Sleedoornheg langs een golfbaan in Utrecht (ca. 1995).
 
Sleedoorn langs de spoorbaan ter hoogte van Veenendaal.
 
Brem komt vooral langs spoorwegen en wegbermen voor.
 
Gele kornoelje in Veenendaal (1990-2013).
 
Zomen langs en kruidachtige begroeiingen in beplantingen. Top
Een spontane zoom van wilgenroosje in een grote tuin (ca, 1,5 ha) (De Lutten 1995-2013).
 
Een spontane zoom van groenblijvende ossentong en witte dovenetel.
 
Een deels spontane zoom in Maastricht ( 1995-2000). In deze zoom zijn meer dan 20 soorten wilde bijen waargenomen.
 
Een geïntroduceerde zoom met boerenwormkruid langs een speelveld in de stad (Ede ca. 1998).
 
Een zoom met stijf havikskruid in Breda (ca. 1995).
 
De kruidlaagimet onder meer stinkendegouwe en look zonder look is hier grotendeels geïntroduceerd.
 
Canadese populier met look zonder look.
 
Een zoom met fluitenkruid is in veel steden voor wilde bijen veel belangrijker dan een ingezaaid bloemenmengsel (Zoetermeer)
 
Bewonerinitiatieven Top
Ook ij zulke stegen komen honingbijen, hommels en solitaire bijen voor. (Utrecht ca. 1993).
 
Niet alle planten langs deze gevel zijn geschikt voor bijen. Maar dat zou nog kunnen worden verbeterd (Scharnegoutum ca. 1995).
 
Deze muur met onder meer rode spoorbloem wordt door de bewoners uit de wijk onderhouden (Utrecht ca. 2002).
 
In het openbaar groen zijn vaste planten en dwergheestes vooral voor honingbijen van groot belang. Top
Lysimachia cletroides (Veenendaal (2000-2013)
 
Lavendel (Pernis 2010).
 
Symphytum grandiflorum (Gouda ca. 1998).
 
Aster ageratoides Veenendaal (2010-2013).
 
Gaura en nepeta (Veenendaal 2012-2013).
 
Aster ageratoides Veenendaal (2005-2013).
 
Nepeta (Veenendaal 2013).