script language="Javascript1.2">
Watertuinen en floatlands
Floatlands en watertuinen dragen waarschijnlijk niet veel bij aan de biodiversiteit als het om bijen gaat, maar ook kleine symbolische bijdragen kunnen soms zeer belangrijk zijn, als het om de vorming van een maatschappelijk draagvlak gaat. Op verschillende floatlands en in watertuinen zijn hommels, honingbijen en vlinders waargenomen. Wilgen kunnen zelfs druk door bijen worden bezocht. Behalve de foto van de floriade zijn de andere foto's in Amsterdam gemaakt vanaf zomer 1995 tot zomer 1998.
Watertuinen en floatlands – Een watertuin is vooral een Amsterdams begrip. Strikt genomen worden hier natte begroeiingen bedoeld, die op een kunstmatig substraat voornamelijk bij woonboten zijn te vinden. Maar het kunnen ook tuinen op woonboten zijn of op de kade langs de woonboten. Soms zijn het ook smalle, moerassige stroken langs de oever en soms worden watertuinen als kunstwerk aangelegd. De tuinen op de woonboten zelf of op de kade hebben veel gemeen met tegel- en geveltuinen. Er wordt veel met potten gewerkt.
De watertuinen zelf zijn meestal gevlochten vlotten van ca. 2x2 meter, die met allerlei moerasplanten zijn beplant. Een bijzondere variant van watertuinen zijn de floatlands. Floatlands zijn drijvende constructies van ca. 2 x 2 m, die met verschillende soorten gaas zijn bespannen, waarin kiemkrachtig rijshout is aangebracht. Vervolgens zijn er in Amsterdam waterplanten in aangebracht, die afkomstig zijn van schoningsmateriaal uit sloten. Dat is streekeigen materiaal wat wordt aangevuld met aangekochte planten. Floatlands kunnen tot lange ketens aaneen worden geregen en een lengte bereiken van meer dan 100 meter.

Maatvoering -- Watertuinen zijn gewoonlijk niet smaller dan een meter. Ze kunnen vier tot vijf meter breed zijn. Net als in de straat hangt de breedte af van een aantal praktische factoren. In de eerste plaats speelt de kleine scheepvaart een rol. Een minimale breedte moet vanwegen de kleine scheepsvaart vrij zijn van obstakels. Waar mogelijk zou een breedte van twee meter een goede maat kunnen zijn. Planten krijgen dan de ruimte en kunnen dan goed tot hun recht komen.

Begroeiing -- De meest opvallende soorten zijn genoteerd: gele lis, wolfspoot, echte valeriaan, engelwortel, watermunt, moerasandoorn, koninginnekruid, harig wilgenroosje; waterscheerling, waterzuring, kattenstaart, riet dotterbloem bitterzoet.

Beeld & gebruik -- Watertuinen kunnen zeer sfeervolle beelden oproepen.

Fauna – Duidelijk waarneembare soorten zijn hommels, vlinders, fuut, meerkoet en waterhoen. Ze komen in de watertuinen van Amsterdam regelmatig voor. Wat wellicht belangrijker is, is de ontwikkeling van natuur die zich aan het oog onttrekt. Het gaat hier om de positieve invloed op de waterkwaliteit en het waterleven. Zo komen er onder de floatlands van Amsterdam sponzen en driehoeksmosselen voor, die het water filtreren. Ze vormen zelfs paaiplekken voor vissen. -------------

 
 
Floatlands zijn te zien als kuntmatige drijftillen. Drijftillen ontstaan onder meer door het losraken van oevervegetaties. Ze drijven dan als kleine begroeide eilandjes in het water. Drijftillen kunnen tientallen moeras - en waterplanten bevatten, onder meer: waterscheerling, watermunt, waterzuring en pinksterbloem. Drijftillen komen zelden binnen de bebouwde kom voor. (Amsterdam 1995)
 
Op deze floatlands komen enkele tientallen soorten planten voor. Op deze plek zijn hommels en vlinders waargenomen. (Amsterdam 1995)
 
Floatlands hebben belevingswaarden, in dit geval door de aanwezigheid van jonge futen (Amsterdam 1995).
 
Watertuinen met onder meer grote engelwortel (Amsterdam 1995)
 
Dit woonvlot heeft nauwelijke betekenis voor bijen maar als inspiratiebron wellicht van betekenis. Wonen op water is een toekomstbeeld ook daar horen dan tuinen bij (Amsterdam 1994).
 
Zo'n plek kan door bijen worden bezocht. De grote boom is een iep de overige nog jonge bomen zijn wilgen. (Amsterdam 1995)
 
Een woonvlot met wilgen, gras en mos(Amsterdam 1995)